Cách để thay đổi ngành nghề kinh doanh

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nên trên, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành
Thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2015;
– Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ NĐ Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015;
– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Hiện nay trong giấy phép kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên ngành nghề kinh doanh được cập nhật trên cổng doanh nghiệp quốc gia. Cho nên khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh thì cần tiến hành thông báo phòng đăng ký kinh doanh thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp
Thay đổi ngành nghề kinh doanh

I. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:
1- Thông báo Thay đổi ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
3- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
5- CMND của người nộp hồ sơ;
7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
8- Mục lục hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh;
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
II. Số lượng hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh: 01 bộ
III. Thủ tục tiến hành thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nên trên, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành
– Nhận biên nhận;
– Đến ngày hẹn đâị diện pháp luật hoặc người được ủy quyền cầm biên nhận lên lấy kết quả;
– Đăng công bố thay đổi ngành nghề kinh doanh

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *