Cách thay đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh

I. Thành phần hồ sơ

1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính giấy phép kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký);
3- Danh sách thành viên ;
2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
6- Thông báo kinh doanh nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế;
4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính giấy phép kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký);
5- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính giấy phép kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
10- Tờ khai thông tin người nộp ;
9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
8- Mục lục hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh;
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *