Cần gì để đăng ký sáng chế

Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

là thủ tục để chủ sở hữu đăng ký bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Trước khi đăng ký sáng chế cần phải chú ý đến các điều kiện sáng chế được bảo hộ, những trường hợp không là đối tượng bảo hộ sáng chế và những giấy tờ cần thiết khi thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế. Cụ thể:

Đăng ký sáng chế

Điều kiện để sáng chế được bảo hộ

Để được đăng ký sáng chế, sáng chế cần phải đáp ứng được các yêu cầu được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành:

Có tính mới;
Có trình độ sáng tạo;
Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế không bao gồm

Theo Luật Sở hữu trí tuệ không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Cụ thể là:

Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính;
Các thức thể hiện thông tin;
Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
Giống thực vật, giống động vật;
Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
Phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.
Tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế

Mô tả sáng chế;
Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của sáng chế;
Thông tin người nộp đơn;
Thông tin của tác giả;

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *