Hướng dẫn cách thay đổi giấy phép kinh doanh

Nếu hồ sơ thay đổi cần thay đổi mẫu dấu thì tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu tại sở khđt.
Hướng dẫn

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có nhiều nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh ban đầu không còn phù hợp với hiện tại. Doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh bất kỳ nội dung nào mà doanh nghiệp muốn miễn phù hợp theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2015; – Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ NĐ Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015; Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, Chúng tôi Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:

1. Trình tự thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh:
– Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, tùy thuộc vào nội dung thay đổi mà có những yêu cầu khác nhau;
– Liên hệ sở khđt để nộp hồ sơ;
– Đóng lệ phí hồ sơ thay đổi và lệ phí đăng công bố;
– Đúng ngày hẹn lên sở khđt nhận giấy phép kinh doanh, nếu người đi nộp, đi nhận giấy phép không phải đại diện pháp luật cần làm giấy ủy quyền theo quy định;
– Nếu hồ sơ thay đổi cần thay đổi mẫu dấu thì tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu tại sở khđt.
2. Hướng dẫn các nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm;
– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
– Thay đổi chủ sở hữu công ty;
– Thay đổi thành viên góp vốn;
– Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
– Thay đổi tên công ty;
– Thay đổi địa chỉ công ty;
– Thay đổi bổ sung ngành nghề công ty;
– Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật;
– Thay đổi chuyển loại hình doanh nghiệp;
– Chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;
– Giải thể doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn thành phần

a.) Đối với công ty TNHH một thành viên thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:
– Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;
– Quyết định cảu chủ sở hữu công ty;
– Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình.

b.) Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:

– Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;
– Quyết định cảu chủ tịch hội đồng thành viên;
– Biên bản họp hội đồng thành viên;
– Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi thành viên, chuyển đổi loại hình, tăng vốn điều lệ có kết nạp thành viên mới.

c). Đối với công ty cổ phần thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:
– Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;
– Quyết định cảu chủ tịch hội đồng quản trị;
– Biên bản họp hội đồng quản trị;
– Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi cổ đông, chuyển đổi loại hình, tăng vốn điều lệ có kết nạp cổ đông mới.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *