Những điều kiện để đăng ký kiểu dáng công nghiệp

không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, cá nhân, tổ chức có nhu cầu cần nắm bắt được .


Kiểu dáng công nghiệp phải là đối tượng được bảo hộ:
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1- Có tính mới;
2- Có tính sáng tạo;
3- Có khả năng áp dụng công nghiệp

Như vậy, để đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì đầu tiên, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng ba điều kiện nêu trên.

Chủ thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có quyền đăng ký:
Theo quy định tại Điều 86 – Luật sở hữu trí tuệ thì Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

a) Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật.

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Điều kiện đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các tài liệu sau:

a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

b) Mẫu kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ;

c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đảm bảo tính thống nhất, cụ thể:

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhiều kiểu dáng công nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Các kiểu dáng công nghiệp của một bộ sản phẩm gồm nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích;

b) Một kiểu dáng công nghiệp kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *