Thủ tục để chuyển đổi loại hình công ty.

Thủ tục .
Cách thành lập công ty
Bạn đang hoạt động Công ty TNHH có thể được chuyển đổi thành Công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục hồ sơ chuyển đổi công ty được quy định như sau:
a). Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định chuyển đổi công ty và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi công ty phải có các nội dung cơ bản sau:
– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi;
– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi;
– Phương án sử dụng lao động;
– Điều kiện và thời hạn về chuyển cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp, tài sản của công ty được chuyển đổi thành trái phiếu, phần vốn góp, tài sản của công ty chuyển đổi;
– Thời hạn thực hiện chuyển đổi công ty.
b). Quyết định chuyển đổi này phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.
c). Công ty chuyển đổi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.
d). Sau khi đăng ký kinh doanh Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty được chuyển đổi, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *