Cách nào để thay đổi giấy phép kinh doanh

Thực hiện trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố hoặc tại ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp
Cách kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động việc là chuyện bình thường để phù hợp hơn với tình hình hiện tại của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả. Nội dung thông thường thay đổi về vốn điều lệ, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ doanh nghiệp, thay đổi thành viên góp vốn của công ty tnhh, thay đổi cổ đông đối với công ty cổ phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

I. Những nội dung Cách thay đổi giấy phép kinh doanh tiến hành bằng hai cách:

Cách 1: Thực hiện trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố hoặc tại ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp

Cách 2: thực hiện Cách thay đổi giấy phép kinh doanh bằng cách qua mạng: bằng cách truy cập vào cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

II. Những hồ sơ cho việc thay đổi giấy phép kinh doanh thông thương bao gồm:

– Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi giấy phép kinh doanh dành cho công ty tnhh hai thành viên hoặc biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
– Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi giấy phép kinh doanh dành cho công ty tnhh hai thành viên hoặc Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, quyết định của chủ sở hữu đối với công ty tnhh một thành viên;
– Thông báo về nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh;
– Bản sao CMND hoặc hộ chiếu trong trường hợp thay đổi ddpl, tahy đổi thành viên, thay đổi cổ đông…

III. Những công việc cần làm sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh:
– Tiến hành khắc dấu và đăng công bố mẫu dấu cho tường hợp thay đổi địa chỉ khách quận huyện, thay đổi tên doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh;
– Tiến hành thủ tục chuyển thuế tại chi cục thuế trong trường hợp thay đổi địa chỉ doanh nghiệp qua quận huyện khác;
– Tiến hành nộp tờ khai môn bài và đóng thuế môn bài bổ sung cho trường hợp thay đổi vốn điều lệ vượt qua bậc môn bài hiện tại;
– Tiến hành khai báo thu nhập chuyển nhượng vốn trong trường hợp thay đổi tahnfh viên góp vốn theo hình thức chuyển nhượng vốn;
– Tiến hành thông báo với cơ quan thuế trong các trường hợp khác;
– Đăng công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia;

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *