Tìm hiểu về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ;
Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
Chứng từ nộp phí, lệ phí.
Đơn đăng ký phải có tính thống nhất theo quy định của luật sở hữu trí tuệ. Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như sau:

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhiều kiểu dáng công nghiệp trong các trường hợp sau đây:

Các kiểu dáng công nghiệp của một bộ sản phẩm gồm nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích;
Một kiểu dáng công nghiệp kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *