Cần phải làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế

Công báo sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Để đăng ký bảo hộ sáng chế, cá nhân, tổ chức cần nộp đến cục sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc, nhiều cá nhân, tổ chức băn khoăn về việc làm gì trước khi nộp .

Cần phải cân nhắc khả năng được cấp Bằng độc quyền sáng chế:

Liệu đối tượng dự định đăng ký có phải là giải pháp kỹ thuật hay không, tức là có thể xếp nó vào một trong số các dạng của sáng chế hay không?
Liệu đối tượng dự định đăng ký có thuộc danh mục các đối tượng không được bảo hộ hay không?
Liệu đối tượng dự định đăng ký có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế hay không?
Cần tra cứu thông tin để xem sáng chế có đáp ứng các điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp hay không.

Bạn có thể tự mình hoặc sử dụng dịch vụ của Cục Sở hữu trí tuệ để tra cứu thông tin về sáng chế từ các nguồn sau đây:

Công báo sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng;
Đăng bạ quốc gia về sáng chế được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ;
Bản mô tả sáng chế của các quốc gia thu thập được và lưu giữ tại Trung tâm Thông tin và Tư liệu sở hữu công nghiệp thuộc Cục Sở hữu trí tuệ;
Cần cân nhắc khả năng đem lại lợi ích thực sự của Bằng độc quyền:

Liệu đối tượng dự định đăng ký sáng chế có tiềm năng thương mại hay không?
Việc áp dụng đó có mang lại lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế hay không?

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *