hồ sơ xin giấy phép kinh doanh mua bán vàng

Hướng dẫn xiấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng, xuất khẩu vàng

Sau thời hạn chuyển tiếp được quy định như trên, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng không